Blog

Rola inteligencji emocjonalnej w edukacji domowej

Wysoki iloraz inteligencji to nie wszystko. Trzeba jeszcze go umiejętnie zagospodarować, w czym niezawodnie pomaga inteligencja emocjonalna. Samoświadomość, wrażliwość, asertywność, decyzyjność, współdziałanie – to tylko niektóre elementy, w których wyraża się inteligencja emocjonalna i których jednocześnie młody człowiek uczy się w systemie edukacji domowej niepublicznych szkół „Scandynavia”.

 

Inteligencja emocjonalna to termin stosunkowo młody. W świadomości odbiorców rozgościł się w pełni dopiero w latach 90. minionego wieku, szczególnie za sprawą psychologa Daniela Golemana i jego książkowych publikacji. Chociaż znanych modeli jest więcej, pozostańmy przy koncepcji amerykańskiego badacza, która rozróżnia aspekty kompetencji związane z własną osobą oraz z innymi ludźmi.

 

W pierwszym przypadku wskazuje na istnienie samoświadomości emocjonalnej związanej m.in. z lepszym rozpoznawaniem i nazywaniem swoich emocji oraz rozumieniem przyczyn uczuć, a także samoregulacji – odnoszącej się do panowania nad emocjami i ich efektywnego wykorzystania. W kontekście kompetencji związanych z innymi ludźmi Goleman wyróżnia świadomość społeczną, odnoszącą się m.in. do zdolności przyjęcia cudzej perspektywy, empatii i wrażliwości na uczucia innych, oraz zarządzanie relacjami.

 

Brzmi znajomo? Nic dziwnego, wszak system edukacji niepublicznych szkół „Scandynavia” kładzie duży nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej swoich uczniów. Kształtujemy młode osoby o wysokim poziomie empatii, rozumiejące wartość współpracy, otwartości, komunikacji oraz kreowania relacji.

 

Kluczowy wpływ najbliższego otoczenia

Przyjęty przez nas model nauczania w edukacji domowej jest tak pomyślany, by wydobywać z uczniów wszystko to, co w nich najlepsze, odwołując się do ich pasji oraz predyspozycji. Warto jednak pamiętać, że kluczowym dla dziecka jest najbliższe otoczenie, które wpływa na jego rozwój. Im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej rodziców i opiekunów oddziałujących na proces uczenia się młodego człowieka, tym większa szansa, że będzie on efektywnie nabywać i doskonalić pożądane przez siebie kompetencje.

 

Taki system nauczania wyróżnia się nie tylko zaangażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, ale również wysokim poziomem samoświadomości i samoregulacji. Każdy uczeń dysponuje dużą autonomią działania. Od samego początku rozumie jednak, że jego swoboda i samodzielność wiążą się z indywidualną odpowiedzialnością za postępy w nauce. Kształcenie w trybie edukacji domowej pozwala dostosować czas i metody uczenia się do indywidualnego rytmu dnia. W ten sposób daje ono poczucie wolności, lecz jednocześnie kreuje potrzebę obowiązkowości i motywuje do działania. To pozwala młodemu człowiekowi nabyć zaufanie do siebie, swoich decyzji, a także buduje oryginalny styl uczenia się, który jest dostosowany do jego potrzeb.

 

Poznając swoje możliwości i preferencje, uczeń tworzy świadomą relację ze sobą samym. Natomiast wynikające z tego poczucie sprawczości, nieograniczona kreatywność, otwartość na współpracę i odwaga w zakresie samorealizacji działają nie tylko do wewnątrz, ale również wpływają na jakość i zakres budowanych relacji oraz sposób zarządzania nimi. Innymi słowy, elementy i wartości wynikające z etyki nabywania wiedzy znajdują odzwierciedlenie i zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia młodego człowieka.

 

Sztuka budowania świadomości

System edukacji niepublicznych szkół „Scandynavia” nastawiony jest na wykształcenie w uczniach pełnej gamy kompetencji twardych i miękkich, co znajduje wyraz nie tylko w ich szerokich horyzontach intelektualnych. Ma również ogromny wpływ na kreowanie świadomości społecznej młodzieży, która objawia się m.in. poprzez otwartość na różnorodność, wrażliwość, umiejętność słuchania czy rozbudowaną empatię. W ten sposób stwarzamy warunki pozwalające ukształtować niezwykle świadomych, czułych i inteligentnych młodych ludzi gotowych na przyszłość.

 

W czasach pogłębiającej się specjalizacji, gęstniejącej sieci zależności oraz niezwykle szybkiego obiegu informacji aspekty opisane przez Golemana będą determinować jakość życia zawodowego i prywatnego współczesnej młodzieży. Nasi uczniowie i ich najbliższe otoczenie dobrze to rozumieją i pełnymi garściami czerpią z możliwości oferowanych przez edukację domową. Wychodzą światu naprzeciw i odważnie poszukują w nim miejsca dla siebie. Warto nie tylko się temu przyglądać, ale też aktywnie uczestniczyć. Odważysz się?

Przeczytaj także

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
24/01/2024

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
21/07/2023

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023